Volume 12, December 2021

Table of Contents

Published: Dec 4, 2021

Mashhura Toirхonovna Alimova
Aleuatdinov Aybek Bekbosinovich, Azirboyeva Guljahon Azirbay qizi
Khodjaev Erkin Normatovich
Aminov Fazlitdin Bahadirovich
Musaev Rakhmat Musaevich
Fluturim Saliu, Mislim Zendeli
Zaynalov Jakhongir Rasulovich
Yodgorova Shakhnoza Hayridinovna
Khayrullaeva Nilufarbeim Nematilloyevna, Narzullayeva Gulchekhra Salimovna, Tairova Masuma Muxammedovna
Latipova Shakhnoza Makhmudovna
Mimsy Ireene Bangki, Daisy S. M Engka, Een Novritha Walewangko
Ergasheva Aziza Farmonovna
Sidiqov Saidjon, Ermatova Munojat
Sayfulloev Oybek Olimovich