Volume 14, February 2022

Table of Contents

Published: Feb 2, 2022

Khotamkulova Madina Sanjarkizi, Uzakova Kamola Bekhzodovna
Ruzibaeva Nargiza Khakimova, Khotamkulova Madina Sanjar kizi
Khodjaev Erkin Normatovich
Murtazaev Ulkar
Musaev Rakhmat Musaevich
Rasulov Shokhrukh Jakhongirovich
Abdullaeva Komila Tursunovna
Ogunode, N, J., Ajayi R. A
N. E. Ernazarov, L. Y. Ishbekova
Chigozie Ugochukwu Okoro, Polycarp A. Igbojekwe, Nsisuk Harrison Akpanabia, Emmanuel Ukabuilu
Altiev Abdurashid Sultanovich, Alma Bangayan- Manera, Khafizova Zulfiya Kholmuratovna, Abdulkhaeva Gulshan Makhmudovna
Bakhrom Majitov
Xolbayev Firdavs Xusniddinovich, Ablaizov Akbar Abduvafo o’g’li
Khafizova Zulfiya Kholmuratovna, Altiev Abdurashid Sultanovich, Alma Bangayan- Manera
Susanna Seyranovna Alieva
Zaynalov Jakhongir Rasulovich
Makhmudova Dilbar Rakhmonovna
Susanna Seyranovna Alieva, Maftuna Gayratovna Urunova